Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Account: een door de Klant via de website van goedkoopled.nl aangemaakte account.

1.2 Bestelling: een door de Klant via de Webshop geplaatste bestelling van een of meer producten van Goedkoopled. Zakelijke Klanten kunnen ook een bestelling plaatsen via de e-mail of de telefoon.

1.3 de onderneming ”Tropical Discount Store” gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24296003.

1.4 Artikelen: de producten die Goedkoopled verkoopt via de Webshop.

1.5 Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Goedkoopled.

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst die de Klant sluit met Goedkoopled voor de koop van een of meerdere artikelen van Goedkoopled.

1.7 Partijen: Goedkoopleden de Klant gezamenlijk.

1.8 Retourbeleid: het door Goedkoopled gehanteerde beleid ten aanzien van het retourneren van de artikelen.

1.9 Webshop: de online winkel op de website van Goedkoopled(URL: https://www.goedkoopled.com)

1.10 Website: de website van Ambiled (URL: https://www.goedkoopled.nl)

1.11 Zakelijke Klant(en): De Klant die een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Klant die rechtspersoon is.

ARTIKEL 2: Overeenkomst & toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Goedkoopled de door de Klant geplaatste Bestelling via een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres heeft bevestigd.

2.2 Tijdens het bestelproces op de Webshop zijn deze algemene voorwaarden aan de Klant ter hand gesteld en gaat hiermee automatisch akkoord zodra de Bestelling bij ons geplaatst is. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door Partijen nadrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Indien een Zakelijke Klant een bestelling bij Goedkoopled heeft geplaatst via de telefoon of e-mail worden deze algemene voorwaarden via de e-mail aan de Klant ter hand gesteld.

2.4 Goedkoopled is niet gebonden aan een Overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van een kennelijke vergissing en/of fout van Goedkoopled, zoals bijvoorbeeld een ongewoon lage prijs.

ARTIKEL 3: Bestelproces & Account

3.1 Om een of meerdere Artikelen te bestellen dient de Klant persoonlijke gegevens aan Goedkoopled ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze gegevens dienen altijd actueel en correct te zijn, anders is het mogelijk dat Goedkoopled de Overeenkomst niet kan uitvoeren en daarmee ongeldig verklaart.

3.2 Door de Overeenkomst aan te gaan met Goedkoopled geeft de Klant Goedkoopled toestemming om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte gegevens worden door Goedkoopled alleen gebruikt op de wijze zoals aangegeven in de Privacy Policy van Goedkoopled, welke te raadplegen is op de Website.

ARTIKEL 4: Prijs & betaling

4.1 De in de Webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 De betaling van de Klant aan Ambiled wordt verzorgd via IDeal, Creditcard of Paypal.

ARTIKEL 5: Afhandeling bestelling & levering

5.1 De door de Klant geplaatste Bestelling wordt geleverd op het door de Klant opgegeven besteladres. Goedkoopled spant zich in om een geplaatste Bestelling zo snel mogelijk te leveren aan de Klant, maar gezien Goedkoopled voor de bezorging afhankelijk is van een derde partij kan zij niet garanderen dat een Bestelling wordt geleverd in de aangegeven levertijd.

5.2 Wanneer de Klant een Bestelling laat bezorgen buiten de Schengenlanden is het mogelijk dat er bijkomende heffingen, zoals importbelasting in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten komen voor rekening van de Klant en de Klant is zelf verantwoordelijk om zich te informeren over dergelijke aanvullende kosten voordat de Klant een Bestelling plaatst.

5.3 De eigendom van de bestelde Artikelen gaan over van Goedkoopled naar de Klant op het moment dat de volledige betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer van Goedkoopled.

ARTIKEL 6: Retourbeleid & herroepingsrecht

6.1 In het geval dat de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de Klant overeenkomstig het herroepingsrecht 14 dagen na de Bestelling om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het met de bestellingsbevestiging van Goedkoopled meegezonden formulier voor ontbinding/herroeping.

6.2 Wanneer de Klant gebruik maakt van het in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden opgenomen recht is de Klant verplicht om de te retourneren producten binnen 14 dagen na de retoursinstructie van Goedkoopled te retourneren naar het door Goedkoopled opgegeven retouradres. De directe kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.

6.3 Goedkoopled zal pas na ontvangst van de retourzending overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer dat is gebruikt om de Bestelling te verrichten, mits nadrukkelijk anders aangegeven door de Klant.

6.4 Goedkoopled is niet verplicht om over te gaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag bij constatering van misbruik van het Retour Policy, beschadiging is door het toedoen van de Klant of indien binnen het gestelde termijn van 14 dagen de Bestelling in gebruik is genomen door de Klant.  

ARTIKEL 7: Privacy beleid

7.1 Goedkoopled respecteert de privacy van de Klant en streeft er naar de (persoons)gegevens van de Klant correct en veilig te verwerken. Goedkoopled verwijst de Klant graag door naar de Privacy Policy op de Website voor een gedetailleerd overzicht.

ARTIKEL 8: Klachtenmelding

8.1 Goedkoopled wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback van de Klant. Heb je een vraag, opmerking of klacht over de uitvoering van de Overeenkomst door Goedkoopled, stuur dan een mail naar contact@goedkoopled.com. Goedkoopled zal je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

ARTIKEL 9: Slotbepalingen

9.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de (te) vervangen bepaling.

9.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen welke slecht door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

9.3 Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

9.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.